Roger | Jednodušší finance

Daňově (ne)uznatelné náklady v kostce

Každý podnikatel ví, že čím má vyšší náklady, tím méně zaplatí na daních. Avšak ne každý náklad je daňově uznatelný. Výdaje musí splnit řadu podmínek na základě zákona o daních z příjmu. Co všechno si mohou živnostníci a podnikatelé odečíst z daní?

Není náklad jako náklad

 

Daňově uznatelný náklad je definovaný zákonem o daních z příjmů jako výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmůJednoduše řečeno jde o výdaje související s chodem firmy a její schopností vydělávat peníze. Podnikatel musí prokázat, kdy, komu a kolik zaplatil – důkazním prostředkem je nejčastěji faktura či smlouva. Náklady také musí souviset s příslušným účetním obdobím a je nutné správně vést daňovou evidenci. 

 

Zákon však některé výdaje neuznává jako daňově uznatelné. Pro lepší pochopení je dobré položit si otázku, zda příslušný výdaj slouží k dosažení či udržení příjmů? Doporučujeme se vždy obrátit na daňového poradce či účetní, kteří posoudí uznatelnost nákladů na základě aktuální legislativy.

Mezi daňově neuznatelné náklady patří například nesmluvní pokuty a penále, dary nebo náklady na reprezentaci. Avšak v souvislosti s novelou Zákona o daních z příjmů z roku 2021 došlo ohledně darů ke změnám. Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně, nebo je ve výši minimálně 1 000 Kč. Minimální hodnotová hranice činí pro právnické osoby v úhrnu za zdaňovací období alespoň 2 000 Kč. O navýšení odpočtu z titulu darování si můžete přečíst článek zde

 

Určité výdaje jsou zdanitelné pouze do výše souvisejícího příjmu – v případě manka či škody. Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, finanční leasing nebo odpisy dlouhodobého majetku jsou náklady daňově uznatelné podle konkrétních podmínek v zákoně o daních z příjmu. Další skupinu tvoří výdaje, které jsou daňově uznatelné, pokud již byly zaplaceny – například zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. 

Jak je to s firemní akcí?

 

Firemní akce je daňově uznatelná, pokud se jedná o workshopy nebo školení se záměrem rozšíření vědomostí či dovedností zaměstnanců. Jako daňový náklad lze uznat také ubytování či pronájem v souvislosti s akcí. Voda patří mezi daňově uznatelné náklady, ovšem káva, čaj, pohoštění či občerstvení patří mezi neuznatelné náklady. 

 

Pokud takovou akci podnikatel pořádá pro své obchodní partnery, může jít o  daňově uznatelný náklad na reklamu a propagaci. Den otevřených dveří či firemní večírek jsou náklady daňově uznatelné pouze v případě, že správci daně společnost uvede smysluplné důvody – například propagace a zvýšení povědomí o firmě.

 

Příspěvky na stravování patří mezi nejoblíbenější benefity

 

V roce 2019 provedla společnost TREXIMA průzkum, ve kterém vyhodnocovala poskytované zaměstnanecké benefity v České republice. Na první pozici stály příspěvky na stravování, na druhém místě příspěvky na penzijní pojištění. Zaměstnavatelé nejčastěji poskytují příspěvek na stravování ve formě stravenek, které mohou zaměstnanci uplatnit na platbu jídla v restauraci či na nákup potravin. 

 

Příspěvek na stravování ve formě stravenky je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmu bez jakékoliv limitace. Na straně zaměstnavatele stravenka představuje daňově účinný náklad až do výše 55 % ceny jednoho jídla za směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro tuzemskou pracovní cestu trvající od 5 do 12 hodin. 

 

Novinka v podobě stravenkového paušálu je součástí tzv. daňového balíčku, který nabyl z větší části účinnosti v lednu loňského roku. V případě stravenkového paušálu jde u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad bez ohledu na výši poskytnutého příspěvku, na straně zaměstnance je toto peněžité plnění osvobozeno od daně z příjmu stejně jako klasická stravenka. 

Bezpečné úložiště pro daňové doklady

 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu zkrácení splatností faktur. Posláním je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi faktur, vylepšili si cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. Od roku 2020 je fintech součástí skupiny Komerční banky.

 

Zkrácení splatnosti faktur v Platební instituci Roger probíhá zcela automatizovaně. Využívá k tomu řešení pro výměnu obchodních a logistických dokladů od společnosti GRiT. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob přenosu dat. Pro správu, prohlížení nebo filtrování elektronických faktur má GRiT k dispozici zabezpečený archiv daňových dokladů, který se nachází ve vysoce zabezpečeném datovém centru chráněném nejmodernějšími technologiemi.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin