Roger | Jednodušší finance

Zásady ochrany osobních údajů
v Platební instituci Roger a.s.

V Rogerovi víme, že ochrana Vašich osobních údajů je velmi důležitá. Proto s nimi zacházíme s veškerou pečlivostí a v souladu s platnou legislativou. Budeme rádi, když se seznámíte se způsobem, jakým Roger osobní údaje zpracovává, které vůbec sbírá a jaká práva můžete uplatnit. Pro vaši lepší orientaci jsme tyto informace strukturovali do otázek a odpovědí. 

 

Ještě před tím, než se pustíte do četby, jsme si pro vás připravili rychlý přehled o shromažďovaných údajích.

Pouze ty údaje, které opravdu potřebujeme

Zpracováváme pouze takové údaje, které nezbytně potřebujeme. Patří mezi ně například vaše kontaktní a identifikační údaje. Ke sběru těchto údajů nás zavazují právní předpisy nebo jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

 

Bezpečnost

Vaše data jsou v bezpečí. Data shromažďujeme primárně v Rogerovi. Případní příjemci dat podléhají našim přísným požadavkům na příjemce v souladu s GDPR. 

 

Pokud se chcete dozvědět více, následující text vám odpoví na tyto otázky:

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
 • Proč údaje sbíráme?
 • Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů?
 • Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 • Jaká jsou vaše práva?
 • Na koho se obrátit?

Správcem osobních údajů je společnost Platební instituce Roger a.s., IČO: 017 29 462, se sídlem Merhautova 327/1, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7900 (dále jen „Roger“).

 

Kontaktní údaje správce

 

Platební instituce Roger a.s.

 

doručovací adresa: Merhautova 327/1, Černá Pole, 613 00 Brno

 

Kontaktní e-mail: gdpr@rogeras.com

 

Roger nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, místo narození, bydliště, státní občanství, typ a číslo průkazu totožnosti, podobizna na průkazu totožnosti

 

Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa, ID datové schránky

 

Statusové a bankovní údaje – číslo bankovního účtu, informace o politické exponovanosti, údaje o záznamech na sankčních seznamech

 

Podnikatelské a bonitní údaje – IČO, DIČ, údaje týkající se insolvenčních, exekučních řízení, ekonomické ratingy

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za následujícími účely a na základě následujících právních důvodů:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo máme v úmyslu uzavřít. Bez zpracování těchto osobních údajů by Vám Roger nemohl poskytovat své služby. Takové zpracování spočívá zejména v:

 

 • Zpracování a doručení nabídky na uzavření smlouvy
 • Uzavření smlouvy
 • Poskytování služeb v souladu s uzavřenou smlouvou

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy. Bez zpracování těchto osobních údajů by Vám Roger nemohl poskytovat své služby. Základem pro tato zpracování jsou zejména následující právní předpisy:

 

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nám ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje za účelem provádění identifikace a kontroly našich klientů ve smyslu tohoto zákona.
 • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem prevence podvodů v oblasti platebního styku a jejich případného vyšetřování a odhalování.

Roger může Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž na základě souhlasu. Případné neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely nemá žádný vliv na poskytování služeb Rogerem. Na základě Vašeho výslovného souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat za následujícími účely:

 

 • Rozeslání newsletteru Roger
 • Odesílání informačních e-mailů týkající se aukčního portálu Roger

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, a to za následujícími účely:

 

 • Řízení rizik na aukční platformě Roger
 • Ochrana právních zájmů společnosti Roger v případě, že mezi námi vznikne v budoucnu spor

Osobní údaje zpracováváme hlavně v Roger. V některých případech však pověřujeme zpracováním osobních údajů externí zpracovatele. S těmito zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů a vybíráme pouze ty, kteří splňují přísné požadavky na technické a organizační záruky. Mimo tyto zpracovatele můžeme být dle příslušných právních předpisů povinni předávat některé osobní údaje orgánům veřejné moci.

 

Osobní údaje můžeme poskytnout těmto kategoriím příjemců:

 

 •  Dceřiným společnostem Roger
  • Invoice Financing s.r.o., IČO: 053 08 135
  •  Roger Finance s.r.o., IČO: 095 46 511
 • Poskytovatelé cloudových služeb
 • Poskytovatelé reklamních a marketingových služeb
 • Advokátní kanceláře
 •  Inkasní agentury, exekutorské úřady, dražebníci
 • Poskytovatelé platebních služeb
 • Poskytovatelé poštovních služeb a kurýři
 • Orgány veřejné moci (Česká národní banka, Finanční analytický úřad, úřad pro ochranu osobních údajů, soudy aj.)
 • Pojišťovny
 • Externí partneři Roger

Ne, Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím nepředáváme.

Vaše osobní údaje uchováváme v průběhu trvání smluvního vztahu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje zpravidla po dobu 10 let od ukončení smlouvy z důvodu plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, zpracováváme je po dobu, kdy tyto naše oprávněné zájmy trvají. To například znamená, že pokud mezi námi bude zahájen soudní spor, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání tohoto soudního sporu.

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, že Vaše osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat od nás výpis zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo nás požádat o opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů, které o Vás vedeme.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které se vás týkají v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro:

 

 • výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, kterou po nás vyžaduje právo EU nebo některého z členských států EU
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

 

 • Popíráte přesnost osobních údajů. V takovém případě omezíme zpracování na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů je protiprávní.
 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování. V takovém případě omezíme zpracování na dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy ke zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo požádat nás o předání těchto osobních údajů jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili za podmínky, že je takové předání technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Na základě této námitky zpravidla přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy:

 

 • budeme mít závažné oprávněné důvody pro zpracování
 • budeme Vaše osobní údaje potřebovat k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a my na základě této námitky vždy přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. 

 

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů porušujeme pravidla pro jejich ochranu, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je nutné zaslat v písemné formě na e-mailovou adresu gdpr@rogeras.com.

Chceme, aby naše webová stránka www.roger.cz byla co nejvíce intuitivní a pro vás jako uživatele přehledná a jasná. Proto při návštěvě našich webových stránek používáme textové soubory, které identifikují uživatele a zaznamenávají jeho uživatelskou aktivitu, takzvané cookie. Text v tomto souboru je tvořen řadou čísel a písmen, které identifikují počítač uživatele, ale neposkytují však žádné konkrétní údaje o uživateli. Díky tomu jsme schopni neustále zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost s naším webem.

Proč tedy užíváme soubory cookie a podobné technologie?

 • Přihlášení – V tomto případě si soubory cookie ukládáme, abyste se nebyli nuceni přihlašovat pokaždé, když kliknete na některou stránku našeho webu. Když se přihlásíte do osobního účtu na stránkách www.roger.cz dojde k uložení šifrovaného souboru cookie, který vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti se opakovaně přihlašovat. Můžete si také uložit své přihlašovací údaje, abyste se nemuseli pokaždé znova přihlašovat.
 • Nástroje pro přehlednější web – na naší webové stránce mohou být umístěny cookie soubory třetích stran. Může se tak jednat například proto, že Roger pověřil tuto třetí stranu například analýzou webových stránek, za účelem jejich zpřehlednění nebo urychlení načítání stránky. Roger využívá službu Google Analytics od společnosti Google, Hotjar a Pixel od společnosti Facebook.

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění, můžete tak mít nad svými daty kontrolu. Uživatelé webové stránky www.roger.cz jsou oprávněni nastavit si svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači omezeno či zabráněno. Nicméně webové rozhraní Rogera v tom případě nemusí fungovat správně a nemusí vám poskytnout potřebný uživatelský komfort. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.roger.cz. Doporučujeme Zásady ochrany osobních údajů průběžně kontrolovat.

 

Doufáme, že vám tento dokument pomohl a našli jste veškeré informace, které jste potřebovali zjistit. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin