Roger | Jednodušší finance

První zkušenosti s evidencí skutečných majitelů

Prvního června letošního roku nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů firem. Co to přesně znamená a jaké výhody či nevýhody evidence přináší? A co to znamená pro fintech Roger?

 

Mimo ustanovení zavádějící nové definice skutečných majitelů obsahuje zákon povinnost evidujících osob (pro naše účely zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje o osobě skutečného majitele do evidence skutečných majitelů.


Údaje budou veřejně dostupné

 

Evidence skutečných majitelů v určité formě existuje od 1. ledna 2018, ale vzhledem k absenci sankcí za případné nesplnění povinnosti zápisu většina evidujících osob věnovala problematice skutečného majitele jen malou pozornost. Podle odhadů svou povinnost splnilo pouze okolo 25 % povinných subjektů. 


Letos v červnu se situace změnila. Případné nesplnění povinnosti evidující osoby zapsat skutečného majitele je zatíženo významnými sankcemi, ať už pro evidující osobu nebo skutečného majitele. Mimo přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše půl milionu korun, existuje celá řada sankcí soukromoprávního charakteru, například zákaz vyplatit podíl na zisku skutečnému majiteli nebo společníkovi právnické osoby bez zapsaného skutečného majitele. Případně také ztráta hlasovacích práv těchto osob na jednání valné hromady společnosti. 


Pro každou firmu je dobré vědět, s kým skutečně podniká

 

Platební instituce Roger je podle nové právní úpravy povinna klienty upozorňovat na případné nesrovnalosti, když zjistí, že stav zapsaný v evidenci skutečných majitelů neodpovídá realitě. Účelem upozornění na nesrovnalost samozřejmě není zahlcovat naše klienty administrativou spojenou s evidencí, ale vyvarovat se případným sankcím, které mohou být pro evidující osobu nebo skutečného majitele velmi nepříjemné. 


Zveřejňování požadovaných údajů může být komplikované i nákladné

 

Nejjednodušší způsob k zajištění řádného zápisu do evidence skutečných majitelů je automatický průpis. K tomu jsou oprávněny zejména společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti s jediným akcionářem a dceřiné společnosti, jejichž skutečný majitel je identický se skutečným majitelem mateřské společnosti. 

Pokud nejste jako evidující osoba oprávněni k automatickému průpisu, jste povinni zápis skutečného majitele zajistit prostřednictvím notáře nebo prostřednictvím soudu. Z vlastních zkušeností můžeme konstatovat, že zápis prostřednictvím notáře je levnější a méně administrativně náročný.


Přes právo na automatický průpis je evidující osoba odpovědná za soulad informací v evidenci se skutečným stavem. Doporučujeme vždy ověřit, zda k průpisu došlo a zda jsou informace zadané správně. 

 

Pozor na povinnosti, sankce jsou vysoké

 

Zákon o skutečných majitelích ukládá všem evidujícím osobám, aby uvedly zápis do souladu s novým zákonem. Evidující osoby, které řádně splnily povinnost evidence již před 1. červnem 2021 mají lhůtu k nápravě do 6 měsíců ode dne účinnosti zákona o skutečných majitelích. Lhůta k nápravě tedy již velmi brzy skončí.

Pokud jste zápis před účinností zákona o skutečných majitelích řádně neprovedli, k dnešnímu dni jste se splněním této povinnosti pravděpodobně v prodlení a jste ohroženi výše uvedenými sankcemi. 


V případě pochybností Vám doporučujeme se vždy obrátit na Vaše právní poradce.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin