Roger | Jednodušší finance

Udržitelné podnikání není otázkou daleké budoucnosti

Trh práce a odběratelé čím dál více vytváří tlak na to, aby firmy kladly významnější důraz na udržitelné podnikání a větší odpovědnost v etických a ekologických zásadách.

Téma se nejvíce promítá do fungování velkých mezinárodních firem, ale i malé a střední firmy mohou odpovědné podnikání naplnit například podporou lokálních komunit, přispívání k zaměstnanosti a ekonomické prosperity regionu. Přestože je udržitelné podnikání v začátcích často nákladné, v konečném důsledku vede k úsporám financí. 

Udržitelné podnikání

Unijní směrnice zavede nová pravidla pro udržitelné podnikání

Nová unijní legislativa CSRD  od roku 2024 zpřísní pravidla o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Tzv. ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting by se měl už od 1. ledna 2023 vztahovat na velké firmy s obratem vyšším než 50 milionů eur a aktivitou vyšší než 43 milionů eur. 

 

Od 1. ledna 2026 pak bude novelizace platit i pro malé a střední podniky s možností opt-out (výjimka z práva EU) do roku 2028. ESG je nástroj pro komplexní měření rizik a odolnosti byznysu firem ohledně ochrany životního prostředí, respektu ke společnosti a správného nastavení řízení a správy společnosti. Snížení spotřeby energií, zavedení obnovitelných zdrojů a snížení uhlíkové stopy jsou stěžejní cíle pro následující 3 roky. 

Realizované ESG strategie přináší firmám konkurenční výhody 

Doba se mění a zvyšování zisku přestává být jediným cílem podnikatelů a investorů. Podle posledních průzkumů i české firmy čím dál více zohledňují dopad své činnosti na prostředí, ve kterém působí. Na konci července provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR šetření, do kterého se zapojilo 100 českých firem.  87 % podniků potvrdilo, že se aktivně věnují udržitelnosti a 60 % firem vnímá udržitelné podnikání jako velmi důležitou pro konkurenceschopnost firmy. 

 

Více než dvě třetiny firem se udržitelnosti věnují z vlastního přesvědčení a přes 40 % podniků jako důvod uvádí snahu zvýšit svou atraktivitu u zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců, zvýšit svou konkurenceschopnost, kontrolovat náklady a vypořádat se s přicházející legislativou. Každá třetí tuzemská firma vidí v udržitelném podnikání obchodní příležitost.

Ekologická, sociální a ekonomická udržitelnost

Nová unijní směrnice tak vytváří větší nátlak na firmy, které by měly usilovat o takové strategické řízení, které vychází ze zásad dlouhodobého udržitelného rozvoje. Ale co všechno si vlastně pod pojmem udržitelné podnikání představit? Z pohledu ekologie je hlavním cílem zachování přírodního bohatství, šetření zdrojů, energií a vody. V neposlední řadě také recyklace odpadů. 

 

V sociální oblasti se jedná  například o důraz na rovné podmínky – stejné odměňování mužů i žen, začleňování zněvýhodněných nebo vyšších věkových skupin.  Cílem je také zvyšování kvality života obyvatel, například přispíváním k zaměstnanosti a ekonomické prosperitě regionu. Pružnou pracovní dobu a prorodinnou firemní politiku ocení zejména zaměstnanci s malými dětmi. Ekonomická udržitelnost zahrnuje šetření finančních zdrojů, omezení zbytečných výdajů a strategické investice do ekologicky šetrných aktivit. 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin