Roger | Jednodušší finance

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela (zákon č. 245/2022 Sb.) reaguje na připomínky Evropské komise a zajišťuje soulad české právní úpravy evidování skutečných majitelů s požadavky Evropské unie.

Mezi hlavní body novely patří změna definice skutečného majitele. Skutečný majitel již není vymezen pojmy „koncový příjemce“ a „osoba s koncovým vlivem“. Nově po vzoru evropské směrnice jím je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Termín „vlastní“ či „kontroluje“ je dále rozveden pro korporace následujícím způsobem.  

V konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání:

 1. a)   má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
 2. b)  má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
 3. c)   uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
 4. d)    uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Dále novela přináší zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti (pro církve, společenství vlastníků jednotek aj.), tedy rozšiřuje se okruh subjektů, na které se vztahuje evidenční povinnost. Velká část změn bude nicméně zajištěna pomocí automatického průpisu. V průběhu podzimu 2022 dojde k úpravě dat takovým způsobem, aby odpovídala nové terminologii. 

Dojde také k automatickému průpisu skutečných majitelů u subjektů, které dosud evidenční povinnost neměly a stávající automaticky propsaná data budou přepočítána dle nových pravidel. Ve složitějších případech ovšem bude potřeba, aby dotčené obchodní korporace ověřily, zda se u nich v důsledku novelizace skutečný majitel nezměnil či nepřibyl. 

Průběžná kontrola těchto záznamů je důrazně doporučena všem subjektům, které mají povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

 

Datové schránky od 1. ledna 2023

Od 1. ledna 2023 dochází k významnému rozšíření subjektů, které budou využívat datovou schránku (DS). Dle nového znění zákona je uložena povinnost:

 1. a) Každé fyzické osobě nepodnikající – která je zapsána v základním registru obyvatel, plně svéprávná a současně použije takzvaný prostředek pro elektronickou identifikaci (např. přihlášení přes aktivovaný elektronický čip, bankovní identitu, NIA ID či čipovou kartu). Tato fyzická osoba, která se rozhodne po 1. lednu 2023 použít prostředek pro elektronickou identifikaci, bude před prvním použitím této identifikace upozorněna na zřízení DS, pokud tento prostředek použije. Současně bude moci uvést e-mailovou adresu, na kterou bude vyrozuměna o zřízení DS. 

Tyto osoby budou moci požádat o deaktivaci DS, ovšem bez učinění tohoto úkonu se na ně budou vztahovat veškeré povinnosti jako pro uživatele DS.

Tato změna je však stále v jednání a je možné, že povinnost datových schránek pro nepodnikající fyzické osoby bude nakonec zrušena.

 1. b) Každé fyzické osobě podnikající – dosud byly datové schránky OSVČ zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.
 2. c) Každé právnické osobě – dosud byly DS zřizovány firmám zapsaným v obchodním rejstříku, nově budou automaticky zřízeny firmám, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Tohle je nadpis

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin