Roger | Jednodušší finance

Novinky v legislativě

Silniční daň – významná změna okruhu zdanitelných vozidel a další

Touto novelou zákona došlo k zúžení předmětu daně pouze na silniční vozidla kategorie N2 a N3 (nákladní) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Nově jsou veškeré osobní automobily zcela mimo předmět silniční daně a této dani tedy vůbec nepodléhají.

Od počátku roku 2022 se již zálohy neplatí a daň je splatná v termínu pro podání daňového přiznání. Pokud jste v průběhu roku některé zálohy platili, doporučujeme  správce daně zažádat o vrácení těchto záloh.

 

Změny v paušální dani od roku 2023: zvýšení limitu a rozšíření na tři  pásma

Společně se zvýšením limitu pro plátcovství DPH dojde od 1. ledna 2023  i ke zvýšení maximálního limitu pro vstup do režimu takzvané paušální daně. Výše paušální daně bude rozdělena do třech  pásem na základě výše příjmu poplatníka (1 mil. Kč, 1,5 mil. Kč. a do 2 mil. Kč) a na základě výše výdajového paušálu, který lze na danou podnikatelskou činnost poplatníka uplatnit.

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu korun,  dále OSVČ s příjmy do 2 milionů s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu  s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Termín pro vstup do tohoto režimu je stanoven na 10. ledna 2023. 

 

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč

Nárok na příspěvek je pro děti narozené v rozmezí od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022 s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice.  Další podmínkou je, že hrubý příjem posuzovaných osob v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun. Všechny děti, které jsou k 1. srpnu 2022 mladší 18 let a v červnu letošního roku měly nárok na přídavek na dítě, obdrží jednorázový příspěvek „automaticky“, bez žádosti. Pro ostatní je možné podávat žádosti od 15. srpna 2022.

 

Podpora nízkoemisních vozidel při poskytování vozidel zaměstnancům pro soukromé účely

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla (včetně DPH) nebo 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního vozidla. Pro nízkoemisní vozidlo toto platí i zpětně pro celé zdaňovací období roku 2022. Tyto zpětné úpravy není třeba provádět za jednotlivé měsíce, ale za celé zdaňovací období v rámci ročního zúčtování nebo v rámci potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti při jeho vydání poplatníkovi. 

Než bude definice nízkoemisního vozidla zakotvena přímo v relevantním zákoně, prozatím je možné sledovat definicí obsaženou v přechodných ustanoveních novely zákona o daních z příjmu: „Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění“.

Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin