Roger | Jednodušší finance

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát (neboli výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výsledku firma docílila za sledované a minulé účetní období. Vždy se vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

 

Výsledovka se liší od rozvahy. Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy, výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval. 

 

Výnosy a náklady jsou strukturovány na provozní, finanční a mimořádnou činnost. Rozdíl mezi výnosy a náklady se označuje jako výsledek hospodaření (VH), který může být kladný nebo záporný.

 

Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti plyne z činnosti, pro kterou byl podnik založen. Zahrnuje tržby z prodeje výrobků, tržby z prodeje zboží a náklady na prodané zboží u obchodní společnosti a podobně. Do provozního výsledku se dále zahrnují tvorba/rozpuštění rezerv, tvorba/rozpuštění opravných položek k aktivům, odpisy pohledávek a majetku, osobní náklady.

 

Hospodářský výsledek z finanční činnosti plyne u nefinančních společností především z nákupů a prodejů cenných papírů, kurzových rozdílů, výnosových a nákladových úroků.

Poslední kategorií hospodářského výsledku je výsledek z mimořádné činnosti. Zahrnuje nahodilé výnosy a náklady, které nepatří do provozní a finanční činnosti. 

Kladný součet jednotlivých kategorií hospodářského výsledku představuje účetní zisk, který lze transformovat na ekonomický zisk zahrnutím ekonomických nákladů.

Uvolněte si ruce a začněte financovat vaše podnikání s Rogerem

Jak může pomoci Platební instituce Roger?

Ideálním řešením pro malé a střední podniky s dlouhými splatnostmi faktur, je služba Roger Platba, se kterou uvolníte prostředky uzamčené v pohledávkách. Peníze máte do 3 dnů na účtu, vše vyřídíte online během několika minut. Faktury jsou pojištěné v případě horšího ratingu odběratele nebo na přání klienta.

Vše lze vyřídit jednoduše online a vy se tak můžete soustředit na vaše podnikání.

Bezregresním faktoringem tak získáte čas i prostředky pro rozvoj vašeho podnikání, zlepšíte vaše řízení cash flow bez zadlužení společnosti, které vzniká například při provozním úvěru nebo kontokorentu.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin